Föreningen Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren och arbetar för att stödja och samordna de regionala energikontoren. Föreningens syfte är att ytterligare öka den nationella nyttan genom implementeringen av åtgärder på lokal/regional nivå.

 

Definition av regionalt energikontor

De regionala energikontoren i Sverige är viktiga samhälls- och utvecklingsaktörer för energieffektivisering och förnybar energi. Energikontoren etablerades i Sverige på nittiotalet och har idag en betydande roll i utvecklingen för ett energieffektivare och hållbarare samhälle.

Syfte
Energikontorets främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor på lokal och regional nivå

Målgrupp
Energikontorets verksamhet riktar sig främst till följande målgrupper

  • Kommuner
  • Kommunala bolag
  • Offentliga aktörer
  • Organisationer
  • Företag
  • Föreningar
  • Hushåll

Offentlig förankring
Energikontoret har endast offentligt huvudmannaskap.
Energikontoret ska ha en tydlig offentlig förankring och ska stödjas politiskt från de regionala och/eller lokala myndigheterna inom sitt verksamhetsområde.
I Energikontorets styrande organ ingår folkvalda på lokal och/eller regional nivå.

Förankring andra viktiga aktörer
Energikontoret ska ha en god förankring hos och förståelse för andra relevanta aktörer i regionen.
I Energikontorets styrande organ/styrgrupp ingår sakkunniga från t.ex. akademi och näringsliv.

Verksamhet och uppföljning
Energikontorets verksamhet ska drivas utan vinstintresse/vinstutdelning.
Energikontorets verksamhet och projekt ska tydligt kunna särskiljas och följas upp.
Verksamheten redovisas med årsredovisning.

Kapacitet och kompetens
Energikontoret ska ha egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara energikällor.
Energikontoret ska genom uppdrag/ägardirektiv ha mandat och kapacitet att driva en operativ verksamhet och söka nya projekt för att växla upp arbetet med energifrågor i regionen.

_________________________________________________________________________

Remissvar och yttranden

Energikontoren Sveriges yttrande över Energikommissionens betänkande inskickat 2017-04-19

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen, inskickat 2015-08-26.

Remissvar till Boverkets ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader” från Sveriges Centrum för Nollenergihus, inskickat 2015-08-25.

Aktuella projekt

Energikontoren Sverige är nu officiellt en part i Informationscentrum för hållbart byggande. Vår roll i arbetet kommer att vara att insamling av information och material samt spridning av kunskap. Läs mer på Boverkets hemsida (2017-10-02)

Avslutade projekt

Energibyggare - en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande, framtagen tillsammans med ledande branschaktörer. Utbildningen togs fram inom projektet BUILD UP Skills SWEBUILD (2014-2017) IEE/13/BWI/708/SI2.680176 delfinansierat av EU:s program Intelligent Energy Europe. Läs slutrapporten.

MJ_Lillegrund

 

MJ_Lillegrund

 

  

MJ_Lillegrund